Δήλωση προστασίας δεδομένων

 1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές υποδείξεις

Οι ακόλουθες υποδείξεις σας παρέχουν με απλό τρόπο μια γενική εικόνα, τι συμβαίνει με τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Για αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα της προστασίας δεδομένων ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων κάτω από αυτό το κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστοτόπου. Για τα στοιχεία επικοινωνίας του, ανατρέξτε στην ενότητα «Υπόδειξη για τον υπεύθυνο επεξεργασίας» σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από τη μία από το γεγονός ότι μας τα γνωστοποιείτε. Μπορεί να πρόκειται π.χ. για δεδομένα, τα οποία καταχωρείτε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο αυτόματα ή από τα συστήματα πληροφορικής μας μετά από συγκατάθεσή σας. Τέτοια είναι ιδίως τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα ή ώρα της επίσκεψης στη σελίδα). Η συλλογή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα, μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ένα μέρος των δεδομένων συλλέγεται για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής του ιστοτόπου. Άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες για την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Έχετε εκτός αυτού το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ αυτή τη συγκατάθεση. Εκτός αυτού έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε υπό συγκεκριμένες περιστάσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για αυτά τα ζητήματα καθώς και για πρόσθετες ερωτήσεις για το θέμα της προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή σε εμάς.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά η συμπεριφορά περιήγησής σας. Αυτό συμβαίνει ως επί το πλείστον με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα ανάλυσης θα βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 1. Φιλοξενία και δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN)

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται σε έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (πάροχος φιλοξενίας). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποθηκεύονται στους διακομιστές του παρόχου φιλοξενίας. Μπορεί να πρόκειται ως επί το πλείστον για διευθύνσεις ΙΡ, αιτήματα επικοινωνίας, μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβολαίων, δεδομένα επαφών, ονόματα, επισκέψεις στον ιστότοπο και λοιπά δεδομένα, τα οποία δημιουργούνται μέσω ενός ιστοτόπου.

Η χρήση του παρόχου φιλοξενίας πραγματοποιείται για τον σκοπό της εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης έναντι των πιθανών και των υφιστάμενων πελατών μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ) και προς το συμφέρον μιας ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της online προσφοράς από έναν επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ).

Ο πάροχος φιλοξενίας μας θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και θα τηρεί τις οδηγίες μας σε σχέση με αυτά τα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο πάροχο φιλοξενίας:

webgo GmbH
Wandsbeker Zollstr. 95
D-22041 Hamburg

Σύναψη μιας σύμβασης μέσω εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων

Για την εξασφάλιση της επεξεργασίας των δεδομένων με πλήρη τήρηση των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουμε συνάψει με τον πάροχο φιλοξενίας μας μια σύμβαση για εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων.

 1. Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αντιμετωπίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις προστασίας δεδομένων καθώς και σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι δεδομένα, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων επεξηγεί, ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Επεξηγεί επίσης, πώς και για ποιον σκοπό συμβαίνει αυτό.

Επισημαίνουμε ότι η μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να παρουσιάζει κενά ασφαλείας. Δεν είναι εφικτή μια απόλυτη προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Υπόδειξη για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Theodoros Dimitriou
Lefki Symphonia

c/o The Lab Records
Veikou 73
11741 Athens

Greece

Τηλέφωνο: +30 21 0382 5805
Email: lefkisymphonia@gmail.com

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μόνο του ή μαζί με άλλους αποφασίζει για τους σκοπούς και τους τρόπους της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοια).

Διάρκεια αποθήκευσης

Εάν στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δεν αναφέρεται ένα πιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποθήκευσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν σε εμάς μέχρι να εκπέσει ο σκοπός για την επεξεργασία των δεδομένων. Εάν ασκήσετε ένα έννομο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε μια συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας διαγράφονται, εφόσον δεν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπόμενους λόγους για την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. προθεσμίες τήρησης φορολογικού ή εμπορικού δικαίου). Στην τελευταία περίπτωση, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη αυτών των λόγων.

Υπόδειξη για τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ

Στον ιστότοπό μας είναι μεταξύ άλλων ενσωματωμένα εργαλεία επιχειρήσεων με έδρα στις ΗΠΑ. Όταν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, ενδέχεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα να διαβιβάζονται στους διακομιστές της εκάστοτε επιχείρησης στις ΗΠΑ. Επισημαίνουμε ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν ασφαλή τρίτη χώρα με την έννοια του δικαίου περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί επομένως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. μυστικές υπηρεσίες) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα για σκοπούς παρακολούθησης τα δεδομένα σας που βρίσκονται σε διακομιστές των ΗΠΑ. Δεν έχουμε καμία επίδραση σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη δική σας ρητή συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή μια συγκατάθεση που έχετε παράσχει ήδη. Από την ανάκληση δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και κατά της άμεσης εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

ΕΑΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧ. E Ή ΣΤ ΤΟΥ ΓΚΠΔ, ΕΧΕΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΕΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ, ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 1 ΓΚΠΔ).

ΟΤΑΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ, ΕΑΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ. ΕΑΝ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙΤΕ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβάσεων του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή στον τόπο εργασίας του ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας υφίσταται χωρίς να θίγονται άλλες διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να προσκομίσουμε σε μια κοινή μορφή με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχανήματα σε εσάς ή σε κάποιον τρίτο δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένο τρόπο βασισμένοι στη συγκατάθεσή σας ή στην εκπλήρωση μιας σύμβασης. Όταν ζητάτε μια απευθείας μεταφορά των δεδομένων σε κάποιον άλλον υπεύθυνο, η μεταφορά πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτή.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της διαβίβασης εμπιστευτικών περιεχομένων, για παράδειγμα παραγγελιών ή αιτημάτων, που αποστέλλετε σε εμάς ως διαχειριστές των σελίδων. Μπορείτε να διακρίνετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από «http://» σε «https://» και από το σύμβολο ενός λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, δεν μπορούν να υποκλαπούν από τρίτους δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε εμάς.

Πρόσβαση, διαγραφή και διόρθωση

Στα πλαίσια των ισχυουσών νομικών διατάξεων έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα για δωρεάν πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, την προέλευσή τους και τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και ενδεχ. ένα δικαίωμα για διόρθωση ή διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για αυτά τα ζητήματα καθώς και για πρόσθετα ερωτήματα για το θέμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή σε εμάς.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτόν τον σκοπό μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή σε εμάς. Το δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, χρειαζόμαστε κατά κανόνα χρόνο, για να το ελέγξουμε. Όσο διαρκεί ο έλεγχος, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνέβη/συμβαίνει παράνομα μπορείτε αντί για διαγραφή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Εάν εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όμως τα χρειάζεστε εσείς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, αντί για διαγραφή, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εάν έχετε αντιταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συγκριτική εξέταση των δικών σας και των δικών μας συμφερόντων. Όσο δεν είναι ακόμη σαφές τίνος συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όταν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται – εκτός της αποθήκευσης – να υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εναντίωση σε email εμπορικής προώθησης

Με την παρούσα δηλώνεται η εναντίωση στη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας, που δημοσιεύονται στα πλαίσια της υποχρεωτικής αναφοράς στον ιστότοπο του υπεύθυνου διαχειριστή, για αποστολή μη ρητά επιθυμητών διαφημίσεων και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν το δικαίωμα νομικών βημάτων σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

 1. Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookie

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα «cookie». Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν βλάβες στην τερματική συσκευή σας. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας (cookie περιόδου λειτουργίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookie) στην τερματική συσκευή σας. Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική συσκευή σας, μέχρι να τα διαγράψετε μόνοι σας ή να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Εν μέρει ενδέχεται να αποθηκεύονται επίσης cookie τρίτων επιχειρήσεων στην τερματική συσκευή σας, όταν εισέρχεστε στη σελίδα μας (cookie άλλων τοποθεσιών). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών της τρίτης επιχείρησης (π.χ. cookie για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμής).

Τα cookie έχουν διαφορετικές λειτουργίες. Πολλά cookie είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστοτόπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookie χρησιμεύουν στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή στην προβολή διαφημίσεων.

Τα cookie, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής διαδικασίας επικοινωνίας (απαραίτητα cookie) ή για την παροχή συγκεκριμένων, επιθυμητών από εσάς, λειτουργιών (λειτουργικά cookie, π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτίωση του ιστοτόπου (π.χ. cookie για τη μέτρηση του κοινού), αποθηκεύονται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν αναφέρεται κάποια άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην αποθήκευση cookie για την τεχνικά απρόσκοπτη και βελτιωμένη παροχή των υπηρεσιών του. Εφόσον έχει ζητηθεί μια συγκατάθεση για την αποθήκευση cookie, η αποθήκευση των σχετικών cookie πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενη σε αυτή τη συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ). Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να ενημερώνεστε για την αποθήκευση cookie και να επιτρέπετε τα cookie μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά την αποδοχή cookie καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookie με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των cookie ενδέχεται να είναι περιορισμένη η λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου.

Όταν χρησιμοποιούνται cookie από τρίτες επιχειρήσεις ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώνουμε ξεχωριστά στα πλαίσια της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και ενδεχ. θα ζητάμε συγκατάθεση.

Αποδοχή cookie με Borlabs Cookie

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιείται η τεχνολογία αποδοχής cookie της Borlabs Cookie, για τη λήψη της συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση συγκεκριμένων cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας και για την τεκμηρίωσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Πάροχος αυτής της τεχνολογίας είναι η Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Γερμανία (εφεξής Borlabs).

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, αποθηκεύεται ένα Borlabs-Cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, στο οποίο αποθηκεύονται οι συγκαταθέσεις σας ή οι απόρριψη αυτών των συγκαταθέσεων. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται στον πάροχο της Borlabs Cookie.

Τα συλλεγμένα δεδομένα αποθηκεύονται, μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή ή/και τη διαγραφή του ίδιου του Borlabs-Cookie ή μέχρι να εκπέσει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων. Δεν θίγονται επιτακτικές νομικές προθεσμίες τήρησης. Λεπτομέρειες για την επεξεργασία δεδομένων της Borlabs-Cookie θα βρείτε στη διεύθυνση https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/.

Η χρήση της τεχνολογίας αποδοχής cookie της Borlabs πραγματοποιείται για τη λήψη των νομικά προβλεπόμενων συγκαταθέσεων για τη χρήση cookie. Η σχετική νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχ. γ του ΓΚΠΔ.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα σε λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή πληροφορίες, τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησης διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Τέτοιες πληροφορίες είναι οι εξής:

 • τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
 • URL αναφοράς
 • hostname του υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η πρόσβαση
 • ώρα του αιτήματος στον διακομιστή
 • διεύθυνση ΙΡ

Δεν πραγματοποιείται σύνδεση αυτών των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην τεχνικά απρόσκοπτη παρουσίαση και στη βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του – για τον σκοπό αυτό πρέπει να συλλέγονται αρχεία καταγραφής διακομιστή.

Αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας αποθηκεύεται και υφίσταται επεξεργασία σε εμάς μαζί με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από αυτό (όνομα, ερώτημα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ, εφόσον το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση προσυμβατικών ενεργειών. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ) εφόσον αυτή έχει ζητηθεί.

Τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί σε εμάς μέσω αιτημάτων επικοινωνίας παραμένουν σε εμάς, μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αποθήκευση ή να εκπέσει ο σκοπός για την αποθήκευση δεδομένων (π.χ. μετά από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Δεν θίγονται επιτακτικές νομικές διατάξεις – ιδίως νομικές προθεσμίες τήρησης.

 1. Προσθήκες και εργαλεία

YouTube με διευρυμένη προστασία δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο της εταιρείας YouTube. Διαχειριστής των σελίδων είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες YouTube σε διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με την YouTube, αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα να μην αποθηκεύει η YouTube πληροφορίες για τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο, πριν οι επισκέπτες δουν το βίντεο. Με τη διευρυμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων δεν είναι ωστόσο δεδομένο ότι αποκλείεται η διαβίβαση δεδομένων σε συνεργάτες της YouTube. Η υπηρεσία YouTube δημιουργεί – ανεξάρτητα από το αν δείτε ένα βίντεο – μια σύνδεση με το δίκτυο Google DoubleClick.

Μόλις αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός βίντεο YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της YouTube. Στον διακομιστή YouTube κοινοποιείται, ποιες από τις σελίδες μας επισκεφθήκατε. Όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας YouTube, επιτρέπετε στη YouTube να αντιστοιχεί τη συμπεριφορά πλοήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε, με το να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας YouTube.

Η YouTube μπορεί εκτός αυτού να αποθηκεύει μετά την έναρξη αναπαραγωγής ενός βίντεο διάφορα cookie στην τερματική συσκευή σας ή να χρησιμοποιεί συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. device-fingerprinting). Η YouTube μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνει πληροφορίες για επισκέπτες αυτού του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τη συλλογή στατιστικών για τα βίντεο, για τη βελτίωση της φιλικότητας προς τον χρήστη και για την πρόληψη προσπαθειών απάτης.

Μετά την έναρξη της αναπαραγωγής ενός βίντεο YouTube ενδέχεται να ενεργοποιούνται και άλλες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, στις οποίες δεν έχουμε καμία επίδραση.

Η χρήση της υπηρεσίας YouTube πραγματοποιείται προς το συμφέρον μιας ελκυστικής παρουσίασης της online παροχής μας. Αυτό συνιστά ένα έννομο συμφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Εφόσον έχει ζητηθεί μια σχετική συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο βασιζόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο YouTube θα βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων: https://policies.google.com/privacy?hl=el.